STOP
ขึ้นป้ายหยุดประมูล
ปิดประมูล
ปิดประมูลแล้ว
5 นาที
ปิดภายใน 5 นาที
1 ชม.
ปิดภายใน 1 ชั่วโมง
24 ชม.
ปิดภายใน 24 ชั่วโมง
HOT
มีผู้สนใจประมูลมาก
ID รูป ชื่อสินค้า ผู้ตั้งประมูล ราคาขณะนี้ ผู้ให้ราคาสูงสุด ราคาชนะประมูล ผู้ชนะประมูล
28
2016-04-20 12:12:02 เข้าชม: 1,662 คน
ไอทีคิง 0 - -
24
2016-02-17 23:21:55 เข้าชม: 836 คน
ไอทีคิง 0 - -
23
2016-02-17 23:18:51 เข้าชม: 810 คน
ไอทีคิง 5,500 cs comsupply 5,500 cs comsupply
22
2016-02-12 09:40:06 เข้าชม: 808 คน
ไอทีคิง 0 - -
21
2015-10-20 00:01:05 เข้าชม: 1,635 คน
ไอทีคิง 0 - -
20
2015-10-19 23:55:02 เข้าชม: 1,766 คน
ไอทีคิง 0 - -
19
2015-10-19 23:44:46 เข้าชม: 1,502 คน
ไอทีคิง 0 - -
11
2015-09-22 19:32:34 เข้าชม: 802 คน
ไอทีคิง 200 ICE Thonburi Hifi - -