STOP
ขึ้นป้ายหยุดประมูล
ปิดประมูล
ปิดประมูลแล้ว
5 นาที
ปิดภายใน 5 นาที
1 ชม.
ปิดภายใน 1 ชั่วโมง
24 ชม.
ปิดภายใน 24 ชั่วโมง
HOT
มีผู้สนใจประมูลมาก
ID รูป ชื่อสินค้า ผู้ตั้งประมูล ราคาขณะนี้ ผู้ให้ราคาสูงสุด ราคาชนะประมูล ผู้ชนะประมูล
30
2016-04-26 19:41:14 เข้าชม: 1,465 คน
puypraneewat 0 - -
29
2016-04-25 10:28:31 เข้าชม: 2,202 คน
puypraneewat 0 - -
28
2016-04-20 12:12:02 เข้าชม: 1,662 คน
ไอทีคิง 0 - -
21
2015-10-20 00:01:05 เข้าชม: 1,635 คน
ไอทีคิง 0 - -
20
2015-10-19 23:55:02 เข้าชม: 1,766 คน
ไอทีคิง 0 - -
19
2015-10-19 23:44:46 เข้าชม: 1,502 คน
ไอทีคิง 0 - -
6
2015-09-03 01:07:07 เข้าชม: 1,742 คน
test20 700 ไอทีคิง - -
5
2015-09-03 01:01:53 เข้าชม: 3,788 คน
test20 1,900 ไอทีคิง - -
4
2015-09-03 00:54:52 เข้าชม: 1,059 คน
test20 0 - -
3
2015-09-03 00:49:08 เข้าชม: 2,410 คน
test20 2,000 ไอทีคิง - -
2
2015-09-03 00:40:55 เข้าชม: 1,832 คน
test20 9,000 ไอทีคิง - -